ติดตั้ง Postgresql บน window ไม่ได้ขึ้น Error Can’t install PostgreSQL: An error occurred executing the Microsoft VC++ runtime installer

ให้ทำการคลิ๊กขาวที่ตัวติดตั้ง Postgres แล้วสร้าง Icon ที่ Desktop

จากนั้นคลิ๊กขวาบน Icon ที่สร้างขึ้นมาใหม่  → Properties → Shortcut.  เพิ่ท –install_runtimes 0 ต่อท้ายใน Link Target

จากนั้นให้กดติดตั้งบนตัว Icon ที่สร้างขึ้น มาใหม่ จะติดตั้งได้ตามปกติ