โลกไร้สายในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่เกือบจะเป็นปกติไปแล้วแต่ความละเอียดอ่อนของ Wireless เป็นส่วนที่ต้องคำนึงถึง

Wifi Solution

เครือข่าย wifi และระบบ network ภายในองค์กรหรืองาน Event สำหรับใช้งานทั้ง Internet และ Intranet เพื่อขยายขีดความสามารถในการใช้งานระบบเครือข่ายแบบไร้สาย

3G/4G Solution

ระบบ Internet แบบ mobile สำหรับใช้ในจุดที่ไม่สามารถวางระบบ Internet แบบทั่วไปได้ โดยใช้สัญญาณโทรศัพท์เพื่อใช้ในการออก Internet ทั้งสำหรับใช้ชั่วคราวและถาวร

Project